I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do.

Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg.

A shoe can change your life! Just ask Cinderella.
Egy cipő is megváltoztathatja az életed. Kérdezd csak meg Hamupipőkét!

 

I want to be Barbie. That bitch has everything.

Barbie akarok lenni! Annak a r*b*ncnak mindene megvan XDn


When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let's all get drunk, and go to heaven!
(Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk, álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk, nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket, a mennybe megyünk.
Tehát rúgjunk be, és menjünk a mennybe! =)

 

You call me a bitch because I speak what's on my mind?

Ler*b*ncozol, mert kimondom, amit gondolok?

A heart is not a play thing, a heart is not a toy! If you want to have it broken give it to a boy!

A szív nem játékszer, nem játék! Ha azt akarod, hogy eltörjön, akkor add oda egy fiúnak!

When ever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you.

Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol.

A good friend will come bail out of the jail, a true friend will be sitting next to you.
A jó barát garantálja hogy kihoz a börtönből,  de az igazi barát ott fog ülni melletted.

 

 

 

You can take my hands but you won't take my life.
Foghatod a kezem, de az életem nem veheted el

The day when you slipped away was the day I found it won't be the same
A nap, mikor elmentél, volt az a nap mikor rájöttem arra, hogy semmi sem lesz már ugyanaz

" I hate it when you lie 
I hate the way you?re always right.
I hate it when you make me laugh,
even worse when you make me cry.
I hate the fact that you didn't call,
and i hate it when you?re not around
But mostly I hate the way I don?t hate you,
not even close? not even a little bit?
not even at all.
Gyűlölöm ha hazudsz,
és azt is gyűlölöm, ha nem
Ha miattad nevetek,
vagy ha könnyes lesz a szemem.
Gyűlölöm, ha nem hívsz fel,
ha nem nézel felém,
És gyűlölöm, hogy nem gyűlöllek,
cseppet sem, szemernyit sem,
Nem gyűlöllek én. "

 

Everyone has a wild side - but me & my friends just prefer to make ours public!
Mindenkinek van egy vad oldala, csakhogy én a barátaimmal ezt publikussá is teszem

Love me for who I am now & not what i was!
Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Girls are like apples on trees.
The best ones are at the top of the tree.
The boys don't want to reach for the good ones because they are afraid of falling and getting hurt.
Instead, they get the rotten apples from the ground that aren't as good, but easy.
The apples up top just have to wait for the right boy to come along,
the one who's brave enough to climb all the way to the top of the tree!
A lányok olyanok, mint az almák a fán.
A legjobb csajok a fa tetején vannak.
A fiúk viszont nem akarnak nyújtózkodni utánuk, mert attól félnek h közben leesnének & megsebeznék magukat.
Ehelyett beérik az alsóbb almákkal, akik ugyan nem annyira jók, de könnyű őket megszerezni.
A legfelső almáknak csak várni kell a megfelelő fiúra, aki elég bátor lesz ahhoz hogy felmásszon a fa tetejére értük.

Which hurts more? Thinking you should hate him or knowing that you don't?
Mi fáj jobban? Arra gondolni hogy utálnod kellene őt, vagy az hogy tudod, hogy ez nincs így?

I will not ever be too far away to feel you.
Soha nem leszek túl messze ahhoz, hogy érezzelek.

There's nothing that compares to the way you make me feel inside
Semmi sem hasonlítható ahhoz ahogy irántad érzek

Acting like i lived too
though I'm just a simple doll
in pretty dress sitting on a shelf
with vacant look and angular back
and numb smile
my distant look turns to nothing
and my porcelaine heart's shaking for your coming.
Úgy teszek, mintha élnék,
Pedig csak egy baba vagyok
a polcon ülve, szép ruhában,
üres szemmel, merev háttal,
érzéketlen mosolygással,
a távolba révedve lebénultan figyelek,
és jöttödre porcelánszívem megremeg.


I'm no Barbie doll, I'm not your baby girl, I've done ugly things, and I have made mistakes
Nem vagyok Barbie-baba és nem vagyok az édi-bédi csajod, csúnya dolgokat tettem és hibákat követtem el

I have chosen this way: not to join a trend & not to follow a crowd - because it's right for me!
Én választottam ezt az utat: nem csatlakozom a divathoz és nem követem a tömeget ... mindezt csak azért, mert nekem így jó!

There are 2 kinds of evil people: people who do evil stuff & people who see evil stuff but don't stop it!
Kétféle gonosz ember létezik: az egyik, aki gonosz dolgokat csinál, a másik, aki látja, hogy vki gonosz dolgokat művel de mégsem állítja meg őt ...

 

It's easier to go down a hill than up it but the view is so much better at the top!
Könnyebb lefelé menni egy hegyről mint felmenni, de a tetejéről mindig szebb a kilátás!

It seems no-one can help me now, there's no way out,
can you help me remember how to smile?
Úgy tűnik, senki sem tud segíteni, innen nincs kiút
emlékeztetnél rá, hogyan kell mosolyogni?


Guys are like buses ... another 1 will be along in 5 minutes
A pasik olyanok mint a buszok: 5percenként jön egy másik

Women are wiser than men because they know less but understand more
A nők bölcsebbek mint a férfiak, mert a nők kevesebbet tudnak, de több mindent értenek meg

God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece!
Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt.

 

I still get lost in your eyes, it seems like i can't live a day without you
Még mindig elveszek a tekintetedben, úgy tűnik, egy napot sem tudok nélüled leélni

No matter how hard I try
Without your love I can't live
So in the end i close my eyes
and go to sleep with tears ..
Akármennyire is próbálom
a szerelmed nélkül élni nem tudok
így végül lehunyom a szemem
és elalszom a könnyeimmel


I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold
Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl

Don't kiss in the backgarden - because love is blind, but the neighbours aren't
Ne csókolózz a hátsó kertben - a szerelem ugyan vak, de a szomszédok nem!

I used to wonder why God created you but then I realised even God makes mistakes
Azon tűnődtem, vajon Isten miért teremtett meg téged - aztán rájöttem, hogy még ő is hibázhat


All kind of being have a purpose!
Minden létnek van értelme

You found me when no one else was lookin'
How did you know just where I would be?
You broke through all of my confusion
And you still didn't leave
I guess that you saw what nobody could see
You found me
Megtaláltál mikor senki más nem keresett,
Honnan tudtad hogy hol vagyok?
Elűzted a zűrzavart
És még mindig itt vagy
Szerintem megláttad azt, amit eddig senki más
Rám találtál

Love means nothing if nobody there to share it
A szerelem nem jelent semmit, ha nincs kivel megosztani

Friends are the rainbows in the storm of the life
Az élet viharában a barátok a szivárványok

If you let your heart open up there's a whole new world on the other side
Ha kinyitnád a szíved az egész világot a másik oldaláról láthatnád.

 

 

 

 

Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug.
A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen.

Friends are like a four leaf clover: hard to find but lucky to have
A barátok olyanok, mint a négylevelű lóhere: nehéz találni de jó hogy ha vannak.

Side by side or miles apart, good friends always close to heart.
Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz

Friendship is like peeing in your pants - everybody see it but only you can feel it.
A barátság olyan, mintha bevizeltél volna - mindenki látja, de csak te érzed igazán.

At first be a friend of yourself and the others will be so too.
Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek.

Friends: just a seven letter word but i can't live seven seconds without them.
Barátok: csak egy hétbetűs szó, én mégsem tudok nélkülük még 7 másodpercet sem élni.

True friendship means having 1 soul in 2 bodies
Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben.

Life without friends is like a quadratic equation - completely pointless.
Az élet barátok nélkül olyan, mint egy másodfokú egyenlet; teljesen értelmetlen.

Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend!
Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom!

We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké.

A friend in need is a friend indeed.
Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát.

Friendship often ends in love, but love in friendship never.
A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha.

Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.
A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni.